Úřední hodiny
PO 08:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
ST 08:00 - 12:00, 13:30 - 17:30

Adresa
Obecní úřad
Kochánky 201
294 74 p. Předměřice nad Jizerou
tel.: +420 326 363 529
email: obec@kochanky.cz
datová schránka ID: h4tatnk

  Obec Kochánky

Řád místní knihovny v Kochánkách

V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny v Kochánkách, schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 2/02 ze dne 5. srpna 2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydáváme tento knihovní řád:

I. Základní ustanovení

Čl. 1
Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:  a) výpůjční služby
  b) meziknihovní služby
  c) informační služby
 2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.
 3. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3
Registrace uživatele

 1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba na základě vydaného čtenářského průkazu.
 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, datum narození.
 3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 4. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace zřizovatele na Úřadu pro ochranu osobních údajů, podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Čl. 4
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro ochranu majetku a udržení pořádku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

III. Výpůjční řád

Čl. 5
Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky MK ČR č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 6
Půjčování dokumentů

 1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
  a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
  b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
  c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
  d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.
 2. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady.
 3. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu - ústně či písemně podle pokynů knihovníka.

Čl. 7
Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu jsou 3 měsíce. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.
 2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 8
Vrácení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 9
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 2. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 3. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.
 4. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 10
Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat výtisk téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly. Za knihovnické činnosti, spojené se strátou, je vybírán poplatek dle ceníku.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 11
Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: "Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.").
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.
 2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.
 3. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

VI. Přílohy Knihovního řádu

Ceník placených služeb a poplatků Místní knihovny v Kochánkách.

V Kochánkách dne 25. srpna 2002

PŘÍLOHA - DODATEK č.1 ze dne 30.12.2002

V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny v Kochánkách, schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 2/02 ze dne 5. srpna 2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydáváme tento dodatek ke Knihovnímu řádu ze dne 25. srpna 2002, který mění přílohu ke Knihovnímu řádu s účinností od 1. února roku 2003 a to následovně:

CENÍK

Registrační poplatek
Ekonomicky aktivní občané10,- Kč
Děti, studenti, důchodci5,- Kč
Poplatky z prodlení a pokuty
Ekonomicky aktivní občané1.upomínka15,- Kč
2.upomínka20,- Kč
3.upomínka25,- Kč
Děti, studenti, důchodci1.upomínka10,- Kč
2.upomínka15,- Kč
3.upomínka20,- Kč
Poškození čárového kódu5,- Kč
Poškození nebo ztráta čtenářského průkazu10,- Kč
Poplatek za knihovnické zpracování ztracené knihy (za svazek)
+ stanovená hodnota knihy (odpis, zaevidování nové knihy)
25,- Kč

Zpět