Úřední hodiny
PO 08:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
ST 08:00 - 12:00, 13:30 - 17:30

Adresa
Obecní úřad
Kochánky 201
294 74 p. Předměřice nad Jizerou
tel.: +420 326 363 529
email: obec@kochanky.cz
datová schránka ID: h4tatnk

  Obec Kochánky

Knihovna - Zřizovací listina

Obec Kochánky vydává, na základě usnesení zastupitelstva č.j. 2/2002 ze dne 5.8.2002 a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zák. č. 257/2001 Sb., o veřejných knihovnických a informačních službách,

Zřizovací listinu
Místní knihovny v Kochánkách
organizační složky obce (dále jen knihovna)

Čl. 1
Označení zřizovatele

Obec Kochánky, okres Mladá Boleslav, IČO 00238040

Čl. 2
Název a sídlo organizační složky

Název organizace: Místní knihovna Kochánky
Sídlo a adresa organizace: Kochánky č.p. 201, 294 74 p. Předměřice nad Jizerou

Knihovna je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se.

Čl. 3
Účel zřízení a předmět činnosti

Vymezení účelu zřízení:
Místní knihovna v Kochánkách je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, vymezených zákonem č. 257/2001 Sb. o veřejných knihovnických a informačních službách za dodržování podmínek rovného přístupu všech bez rozdílu k těmto službám, ve smyslu § 3, odst. 1), písm. c zákona č. 257/2001 Sb.

Vymezení předmětu činnosti:
 1. Knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění účelu svého zřízení.
 2. Poskytuje meziknihovní služby (výpůjční, informační a reprografické).
 3. Poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace (ústní i písemné).
 4. Zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní správy a samosprávy.
 5. Bude-li knihovna zaregistrována v registru veřejných knihoven, vedeného MK ČR, pak při plnění svých hlavních činností bude spolupracovat s Knihovnou města Mladá Boleslav, která je pověřena regionálními funkcemi.

  Obsah, formy a rozsah spolupráce budou předmětem samostatné smlouvy mezi Obcí Kochánky a Knihovnou města Mladá Boleslav.

 6. Podmínky za nichž jsou služby knihovny poskytovány jsou uvedeny v Knihovním řádu.

Čl. 4
Vedení knihovny

(Označení osob oprávněných jednat za organizační jednotku)

 1. Knihovnice(ník), která(ý) je oprávněn(a) jednat za knihovnu, je jmenován(a) a odvoláván(a) zastupitelstvem obce, jmenování má písemnou formu.
 2. Knihovnice(ník) je zaměstnancem zřizovatele.
 3. Knihovnice(ník) je zřizovateli odpovědná(ý) za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem, svěřeným jí do užívání, i za správnost nakládání s finančními prostředky podle platných právních předpisů a pokynů zřizovatele.
 4. Knihovnice(ník) předkládá zřizovateli ke schválení Výpůjční řád a další dokumenty nezbytné pro činnost knihovny.

Čl. 5
Vymezení majetku, k němuž má knihovna právo hospodaření

 1. Knihovna užívá k zajištění své činnosti majetek obce.
 2. Knihovna není oprávněna svěřený majetek obce dále půjčovat, nebo s ním nakládat tak, aby byl změněn charakter a původní účel věci.

Čl. 6.
Hospodaření knihovny

 1. Knihovna není samostatnou účetní jednotkou.
 2. Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce. Rozpočet knihovny je součástí rozpočtu obce, částka na zabezpečení činnosti knihovny je každoročně stanovována v rámci rozpočtu obce.
 3. Knihovna je oprávněna v souladu s ceníkem Knihovního řádu vybírat příjmy v hotovosti, o kterých vede evidenci a odevzdává je do rozpočtu obce.
 4. Dalšími finančními zdroji knihovny mohou být např. účelové dotace (granty), finanční dary, sponzorské příspěvky apod. Tyto finanční zdroje musí být zaúčtovány tak, aby byl prokázán účel jejich využití.
 5. Hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními prostředky zřizovatel pravidelně kontroluje.

Čl. 7
Závěrečná ustanovení

 1. Knihovna je zřízena na dobu neurčitou
 2. Ruší se zřizovací listina Místní knihovny Kochánky - nedochovala se
 3. Tato zřizovací listina vstupuje v platnost dnem 5.9.2002.

V Kochánkách dne 12.8.2002

DODATEK č.1 ze dne 30.08.2006

V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny v Kochánkách, schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 2/02 ze dne 5. srpna 2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydáváme tento dodatek, který doplňuje čl. 6:

Čl. 6
Hospodaření knihovny

6. Hospodaření knihovny probíhá za pomoci - Knihovny města Mladá Boleslav a Krajského úřadu Středočeského kraje na základě uzavřené „Smlouvy o poskytování odborné pomoci knihovnám v rámci zajišťování plnění regionálních funkcí a její koordinace Středočeským krajem."

Zpět