Úřední hodiny
PO 07:00 - 12:00, 12:30 - 19:00
ST 07:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
ČT, PÁ po předchozí telefonické domluvě

Adresa
Obecní úřad
Kochánky 201
294 74 p. Předměřice nad Jizerou
tel.: +420 326 363 529
email: obec@kochanky.cz
datová schránka ID: h4tatnk

Povinně zveřejňované informace
dle zák. č.106/1999 Sb.

 • 1. Oficiální název: Obec Kochánky
 • 2. Důvod a způsob založení

  Obec Kochánky vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

  Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).

 • 2. Organizační struktura
 • 3. Kontaktní spojení:
 • 4. Bankovní spojení pro platby od veřejnosti:
  • číslo účtu: 0482541319 / 0800
 • 5. Identifikační číslo organizace (IČO): 002 38 040
 • 6. Daňové identifikační číslo (DIČ): ---
 • 7. Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok
  - Rozpočet obce Kochánky pro rok 2013
  - Rozpočet obce Kochánky pro rok 2014
  - Rozpočet obce Kochánky pro rok 2015
  - Rozpočet obce Kochánky pro rok 2016 - úvod
  - Rozpočet obce Kochánky pro rok 2016
  - Rozpočet obce Kochánky pro rok 2017
  - Rozvaha 2013
  - Rozvaha 2015
  - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2013
  - Výkaz zisku a ztráty obce Kochánky za rok 2013
  - Výkaz zisku a ztráty obce Kochánky za rok 2015
  - Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Kochánky za rok 2013
  - Závěrečný účet obce Kochánky za rok 2013
  - Závěrečný účet obce Kochánky za rok 2014
  - Závěrečný účet obce Kochánky za rok 2015
  - Zpráva o výsledku hospodaření obce Kochánky za rok 2013
  - Zpráva o výsledku hospodaření obce Kochánky za rok 2014
  - Zpráva o výsledku hospodaření obce Kochánky za rok 2015
  - Plnění rozpočtu 2015
  - Rozpočtový výhled 2017 - 2019
 • 8. Žádosti o informace
  (místo a způsob, jak získat příslušné informace).
  • Obecní úřad Kochánky, Kochánky 201, 294 74 p.Předměřice nad Jizerou
   tel./fax: 326 363 529, e-mail: obec@kochanky.cz
  • žádosti lze podat: ústně, písemně, pomocí Internetu
 • 9. Příjem žádostí a dalších podání
  (kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)
  • Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail).

   Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v kanceláři obecního úřadu.

  • Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně do kanceláře obecního úřadu nebo zaslat poštou.
  • Příjem pomocí Internetu.
 • 10. Opravné prostředky
  (místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)
  • Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně do kanceláře obecního úřadu nebo poštou na adresu: Obecní úřad Kochánky, č.p.201, 294 74 p.Předměřice nad Jizerou, obec@kochanky.cz
  • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
 • 11. Formuláře
  (název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)
  • Formuláře pro řešení místních životních situací obdržíte v kanceláři obecního úřadu Kochánky v úředních hodinách. Využít můžete také následujících odkazů: obecni-urad.net, form.cz
 • 12. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
  (popisy postupů pro řešení životních situací)

  Návody v elektronické podobě naleznete na portálu veřejné správy. Jak postupovat při nejrůznějších životních situacích můžete také projednat osobně v kanceláři obecního úřadu Kochánky, popř. telefonicky nebo e-mailem (viz bod 3).

 • 13. Nejdůležitější předpisy
  (přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)

  Vzhledem k častým změnám a přesunům není v našich silách zřídit na jednotlivé zákony aktivní odkazy. Vše můžete nalézt na portálu veřejné správy.

 • 14. Sazebník úhrad za poskytování informací
  Obec nemá schválený sazebník, informace poskytuje zdarma.
 • 15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  Obec nesestavila výroční zprávu.
 • 16. Seznam organizací
  (seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)
  • Obecní knihovna
  • MŠ Kochánky