Úřední hodiny
PO 08:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
ST 08:00 - 12:00, 13:30 - 17:30

Adresa
Obecní úřad
Kochánky 201
294 74 p. Předměřice nad Jizerou
tel.: +420 326 363 529
email: obec@kochanky.cz
datová schránka ID: h4tatnk

  Obec Kochánky

Obecně závazná vyhláška obce Kochánky,

kterou se stanovuje "Požární řád" obce.
č. 1/2005

Zastupitelstvo obce Kochánky schválilo a vydává dne 07.11.2005 v souladu s ust. § 29 odst. 1, písm. o), bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1, odst. 3, písmo d) a § 15 nařízení vlá­dy č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád obce Kochánky upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15, odst. 1, nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Kochánky, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.

2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událost­mi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen "JSDH") obce podle čl. 5 této vy­hlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany viz. poplachový plán kraje. (příloha OZV).

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:

- sklizeň obilí – žně, požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena proškolením pracovníků na poli.

2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

- období sucha, požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena vyhlášením veřejným rozhlasem a vyvěšením letáků o zákazu kouření, rozdělávání ohňů, omezení vstupu do lesů.

Tímto ustanovením nesmí být dotčeno nařízení kraje dle § 27 odst. 1, písmo f), bod 1, zákona o požární ochraně, respektive vychází se z tohoto ustanovení.

3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považují:

- hospodářské budovy soukromých zemědělců, požární bezpečnost v těchto objektech je zabezpečena zvýšenou ostrahou jejich majitelů.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.

2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událost­mi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 1.

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedenou v tabulce č. 1. Katego­rie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobro­volných hasičů obce jsou uvedeny v tabulce č.2.

Tabulka č. 1:

Tabulka č. 2:

Legenda:

JPO..............................jednotka požární ochrany.

Dislokace JPO ...................název obce nebo místní části, ve které je jednotka dislokována.

Kategorie JPO ...................kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje jednotkami po­žární ochrany.

Počet členů .....................skutečný počet členů jednotky; minimální počet členů jednotky a jejich funkční zařazení je uvede­no v příloze č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

Minimální počet členů

v pohotovosti ...................počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II nebo JPO III zajišťují­cích nepřetržitou pracovní pohotovost pro zásah mimo katastrální území zřizující obce [dle § 29 odst. 3 - zpravidla jedno nebo dvě družstva o sníženém početním stavu (1+3)j.

Obě tabulky se uvádějí pro každou jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, kterou obec zřizuje.

2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice obce Kochánky nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah

a) přirozené (řeky, potoky, jezera, rybníky apod.)

1. řeka Jizera

2. rybník

b) umělé (hydrantová sít; požární nádrže, požární studny, nádrže pro zachycení dešťové vody, apod.)

1. hydrantová síť – omezený odběr, označeno cedulemi, kontaktovat provozovatele VaK a.s. Mladá Boleslav, pracoviště Benátky nad Jizerou.

U jednotlivých zdrojů se uvede konkrétní čerpací stanoviště pro požární techniku, využitelná kapacita zdroje, podmínky po­užitelnosti, atd.

2) Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, kte­rý v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany, uvedené v čl. 5 a jednotce HZS Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, stanoviště Benátky nad Jizerou.

3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit po­užití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.

4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevyko­nává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

Obec nezřizuje ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou "Ohlašovna požárů".

Požár lze ohlásit :

a) Na Obecním úřadu Kochánky č.p.201 – úřední hodiny na tel. 326363529

b) Telefonním automatem na návsi obce na linku 150.

c) Mobilními telefony soukromých osob.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

a) signálem "POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón) nebo

b) signálem "POŽÁRNÍ POPLACH", vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón "HO - ŘÍ", "HO - ŘÍ") po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plán Středočeského kraje je uveden v příloze č. 1.

Čl. 10
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po dni jejího zveřejnění.


Krmenčík Milan
starosta
Mgr. Machová Alena
zástupkyně starosty

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKů
JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY
PODLE POŽARNÍHO POPLACHOVÉHO
PLÁNU KRAJE

1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce/města a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce ur­čeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany: