Úřední hodiny
PO 08:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
ST 08:00 - 12:00, 13:30 - 17:30

Adresa
Obecní úřad
Kochánky 201
294 74 p. Předměřice nad Jizerou
tel.: +420 326 363 529
email: obec@kochanky.cz
datová schránka ID: h4tatnk

  Obec Kochánky

Obecně závazná vyhláška obce Kochánky

kterou se stanovuje "Požární řád" obce.
č. 1/2008

Zastupitelstvo obce Kochánky schválilo a vydalo dne 02.12.2008 v souladu s ust. § 29 odst. 1, písm. o), bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1, odst. 3, písmo d) a § 15 nařízení vlá¬dy č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku.

Touto vydanou vyhláškou se opravuje OZV - č. 1/2005, Požární řád obce v článku 7, který zní:

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

1) Obec zřizuje ohlašovnu požárů v budově obecního úřadu, která je trvale označena tabulkou "Ohlašovna požárů" a řídí se vydaným "Řádem ohlašovny požáru"

Požár lze též ohlásit :

a) Telefonním automatem na návsi obce na linku 150.

b) Mobilními telefony soukromých osob.

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem od jejího zveřejnění.


Krmenčík Milan
starosta
Ing. Marcela Sekerová
místostarostka

Vyvěšeno: 12.11.2008

Sejmuto: 01.12.2008