Úřední hodiny
PO 08:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
ST 08:00 - 12:00, 13:30 - 17:30

Adresa
Obecní úřad
Kochánky 201
294 74 p. Předměřice nad Jizerou
tel.: +420 326 363 529
email: obec@kochanky.cz
datová schránka ID: h4tatnk

  Obec Kochánky

Obecně závazná vyhláška obce Kochánky

O místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností připojení na stavbu kanalizace
č. 2/2005

Zastupitelstvo obce Kochánky vydává dne 07.11.2005 podle ustanovení §14, odst.2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10, písm. d), § 35 a § 84, odst. 2) písm. i), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen OZV).

Čl. 1
Základní ustanovení.

1) Správu místního poplatku vykonává Obecní úřad Kochánky a při řízení ve věcech místních poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, nestanoví jinak.

2) Obec Kochánky jako investor vybudovala stavbu kanalizace v obci Kochánky, která byla uvedena do provozu na základě kolaudačního rozhodnutí vydaného Magistrátem města Mladá Boleslav – odborem životního prostředí dne 01.09.2005 pod č.j. ŽP.231-17098/2005, které nabylo právní moci dne 23.09.2005.

3) Obec Kochánky, v návaznosti na skutečnosti uvedené v odst. 2, zavádí touto OZV místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu splaškové kanalizace.

Čl. 2
Poplatník.

Poplatek platí vlastník (fyzická nebo právnická osoba) stavebního pozemku zhodnoceného možností připojení na obcí vybudovanou stavbu splaškové kanalizace. Má-li k tomuto stavebnímu pozemku vlastnické právo více majitelů, jsou povinni platit poplatek společně a nerozdílně. Poplatek se platí obci, na jejímž území se nachází zhodnocený stavební pozemek.

Čl. 3
Sazba poplatku.

Sazba poplatku činí 45,- Kč za m2 zhodnoceného stavebního pozemku.

Čl. 4
Splatnost poplatku.

Poplatek je splatný nejpozději do 31.12.2006.

Poplatek lze uhradit:
a) na číslo účtu 0482541318/0800 u ČS a.s. Benátky nad Jizerou.
b) hotově v pokladně obecního úřadu - jednorázově
c) ve splátkách na základě smlouvy o úhradě poplatku s obecním úřadem

Čl. 5
Osvobození

Od poplatku se osvobozují vlastníci stavebních pozemků, kteří mají s obcí Kochánky uzavřenou smlouvu o sdružení prostředků na vybudování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod podle § 51 a § 829 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 6
Závěrečná, společná a přechodná ustanovení.

1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem, přičemž může poplatek zvýšit až o 50%. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují nahoru.

2) Pokud poplatník nesplní svojí povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 7
Platnost vyhlášky.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po dni jejího zveřejnění.


Krmenčík Milan
starosta
Mgr. Machová Alena
zástupkyně starosty