Úřední hodiny
PO 08:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
ST 08:00 - 12:00, 13:30 - 17:30

Adresa
Obecní úřad
Kochánky 201
294 74 p. Předměřice nad Jizerou
tel.: +420 326 363 529
email: obec@kochanky.cz
datová schránka ID: h4tatnk

  Obec Kochánky

Obecně závazná vyhláška obce Kochánky

o způsobu likvidace tuhého komunálního odpadu
č. 3/2001

Zastupitelstvo obce Kochánky vydalo dne 7.11.2001, v souladu s ust. § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2 písm. i), zákona a 128/2000 Sb., o obcích a ust. § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním odpadem na území obce Kochánky.

Čl. 1
Základní ustanovení.

1) Vyhláška stanoví práva a povinnosti fyzických osob bydlících trvale v obci Kochánky nebo ve stavbě sloužící k individuální rekreaci nacházející se na území obce Kochánky, při nakládání s komunálním odpadem, objemným odpadem a s jejich vytříděnými látkovými složkami.

2) Vyhláška neupravuje nakládání s odpady vznikajícími v důsledku podnikatelské činnosti, na něž se vztahuje § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů.

3) Systém nakládání s komunálním a objemným odpadem a s jejich vytříděnými látkovými složkami je součástí komplexního kombinovaného systému třídění, sběru, svozu, shromažďování, dočasného skladování, využívání nebo odstraňování látkových složek obsažených v komunálním a objemném odpadu, přičemž:

a) zbytkový komunální odpad je sbírán na místech k tomu určených. Svoz a následné odstraňování směsného komunálního odpadu zajišťuje oprávněná osoba na základě smluvního vztahu s obcí.

b) vytříděné látkové složky z komunálního a objemného odpadu – ekonomicky zhodnotitelné, a nebezpečné, jsou shromažďovány na místech k tomu určených.

4) O dalších podrobnostech a případných změnách v systému nakládání s komunálním odpadem a organizací svozu budou fyzické osoby ihned informovány O.Ú.

Čl. 2
Základní pojmy.

Základní pojmy jsou definovány v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů. Pro potřeby této vyhlášky se definují tyto pojmy:

a) Objemný odpad je druh komunálního odpadu, který vzniká při činnosti fyzických osob. Od běžného komunálního odpadu se odlišuje některými svými vlastnostmi. Jedná se o odpad, který svým rozměrem, případně hmotností, nevyhovuje běžnému periodickému svozu, neboť nelze ukládat do normalizovaných sběrných nádob. Tímto odpadem je zejména odpad ze dřeva z obalů, ze staveb a demolic, opotřebované pneumatiky, stavební a demoliční materiál, pračky, ledničky a jiný elektronický odpad.

b) Lokální sběrný dvůr je místo určené ke shromažďování a dočasnému skladování vytříděných látkových složek z komunálního odpadu, včetně odpadu objemného.

c) Stanoviště sběrných nádob je místo vybavené sběrnými nádobami určenými ke sběru zbytkového komunálního odpadu.

d) Dostatečný objem ve sběrných nádobách je kapacita sběrné nádoby, která umožňuje uložit veškerý komunální odpad.

e) Malé množství stavebního rumu se pro účely této vyhlášky rozumí množství do objemu 1 m3.

f) Nejbližší okolí sběrných nádob je prostor vytyčený poloměrem 3 m od sběrných nebo sběrné nádoby.

g) Životnost sběrné nádoby je doba, po kterou je možno nádobu používat k danému účelu.

h) Místo určené k odkládání zbytkového komunálního odpadu je každá typizovaná sběrová nádoba umístěná na místě, kde lze vyprázdnit obsah nádoby do sběrového vozu.

Čl. 3
Povinnosti.

1) Fyzická osoba je povinna:

a) předcházet vzniku odpadů a omezit jeho množství

b) ukládat odpad nebo zneškodňovat odpad jen na místech k tomu určených a to v souladu s touto vyhláškou

c) vytřídit nebezpečné látkové složky z komunálního odpadu a uložit nebo zneškodnit je na místech k tomu určených

d) ukládat vytříděné látkové složky z komunálního a objemného odpadu na místech k tomu určených

e) ukládat do sběrných nádob na shromažďování vytříděných látkových složek komunálního odpadu pouze odpad, pro který jsou určeny

f) zajistit pro komunální odpad vznikající z její činnosti odpovídající sběrnou nádobu nebo objem ve sběrné nádobě jiné fyzické osoby

g) zabezpečit sběrné nádoby proti možnosti znečištění okolí

h) sběrné nádoby plnit tak, aby se daly jejich kryty uzavřít

i) ukládat objemný odpad na sběrných místech k tomu určených – po dohodě s O.Ú.

j) při provedení stavebních prací, případně demolic domu a rekonstrukci komunikace zajistit zneškodnění nebo recyklaci tohoto odpadu.

2) Pořadatelé veřejných, kulturních, obchodních, sportovních a jiných podobných akcí jsou povinni v místech jejich konání umisťovat dostatečný počet sběrných nádob a zabezpečit odvoz a zneškodnění v nich shromážděného odpadu, jakož i úklid stanoviště sběrných nádob.

3) Do sběrných nádob na komunální odpad je zakázáno ukládat:

a) nebezpečný odpad

b) stavební suť a jiný podobný odpad

c) odpad měnící svůj tvar, zejména větve

d) uhynulá zvířata a jejich části

e) horký popel

f) ekutiny a ztekucené odpady

4) Odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat, zhutňovat nebo zapalovat

5) Zakazuje se ukládat do odpadkových košů rozmístěných na veřejných prostranstvích komunální odpad vznikající v domácnosti nebo při podnikatelské činnosti.

Čl. 4
Nakládání s odpady.

1) Sběr, svoz a zneškodňování komunálního odpadu od plátců na území obce zajišťuje obec Kochánky prostřednictvím oprávněné osoby dle systému nakládání se směsným komunálním odpadem.

2) Sběr a svoz vytříděných látkových složek z komunálního a objemného odpadu zajišťuje obec prostřednictvím oprávněné osoby.

Čl. 5
Sankce.

Za porušení povinnosti stanovené touto vyhláškou lze uložit pokutu do výše 10 000,- Kč.

Čl. 6
Závěrečná a zvláštní ustanovení.

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce č. 1/2000 o způsobu likvidace tuhého komunálního odpadu.

Platnost vyhlášky.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.


Krmenčík Milan
starosta
Ježek Josef
zástupce starosty