Úřední hodiny
PO 08:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
ST 08:00 - 12:00, 13:30 - 17:30

Adresa
Obecní úřad
Kochánky 201
294 74 p. Předměřice nad Jizerou
tel.: +420 326 363 529
email: obec@kochanky.cz
datová schránka ID: h4tatnk

  Obec Kochánky

Obecně závazná vyhláška obce Kochánky

o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci
č. 3/2005

Zastupitelstvo obce Kochánky schválilo a vydává dne 5.12.2005 v souladu s ust. § 10, § 35 a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci (dále též jen „vyhláška“):

Čl. 1
Základní ustanovení.

1) Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti všech fyzických osob, které se trvale nebo dočasně zdržují na území obce Kochánky, nebo vlastní či užívají na území obce nemovitost, dále podnikatelů a právnických osob, jež zde trvale nebo dočasně vyvíjejí svou činnost, která zasahuje nebo by mohla zasáhnout do veřejného pořádku a čistoty obce Kochánky.

2) V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku v obci se stanovují touto vyhláškou opatření, jejichž účelem je zajištění zdraví a bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku v obci.

3) Tato obecně závazná vyhláška stanovuje, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených.

4) Územím obce se rozumí její katastrální území.

Čl. 2
Základní pojmy

1) Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob v daném místě a čase při respektování subjektivních práv a zachování možnosti jejich realizace, zejména nedotknutelnost a soukromí osob, ochrana majetku, zdraví a právo na příznivé životní prostředí.

K nastolení a zajištění veřejného pořádku dochází dodržováním pravidel chování na veřejnosti, jejichž soubor tvoří jednak pravidla obsažená v právních normách, jednak pravidla chování, která nejsou právně vyjádřena, ale jejich zachovávání je dle obecného názoru a přesvědčení nezbytnou podmínkou soužití ve veřejném zájmu.

2) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru[1].

3) Veřejným zařízením jsou zařízení, která jsou ve vlastnictví obce nebo je obec spravuje a slouží k uspokojování potřeb veřejnosti (např. dopravní značky, lavičky, autobusové zastávky, veřejné pohřebiště, sportoviště, pískoviště, dětská hřiště).

4) Veřejnou zelení se rozumí ucelené soubory živých a neživých prvků (trávníky, květinové záhony, stromy, keře, cesty, apod.) uspořádané podle zásad sadovnické etiky v menších či větších, zpravidla vícefunkčních kompozicích, doplňující obytné prostředí (zjm. plochy určené k trávení volného času, ...) ve vlastnictví či správě obce.

Čl. 3
Obecná ustanovení

1) Každý je oprávněn užívat veřejné prostranství obvyklým způsobem podle jeho povahy a k účelu, ke kterému je určeno.

2) Každý je povinen udržovat na území obce čistotu a veřejný pořádek a v zájmu jeho zajištění respektovat a řídit se povinnostmi stanovenými touto vyhláškou a pokyny osob pověřenými obcí kontrolou nad jejich dodržováním.

Čl. 4
Zvláštní užívání veřejného prostranství

1) Užívat veřejná prostranství ve vlastnictví obce jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny, lze pouze na základě písemného povolení vydaného Obecním úřadem Kochánky, pokud tato vyhláška nestanoví jinak.

2) Hrozí-li nebezpečí z prodlení, v případě havárií a jiných mimořádných událostí, při nichž dojde k záboru veřejného prostranství či jinému zvláštnímu užívání veřejného prostranství, není zapotřebí povolení. Provedení prací však musí být neprodleně nahlášeno, aby mohly být obecním úřadem v případě, že si to situace vyžádá, dodatečně stanoveny podmínky pro uvedení veřejného prostranství do původního stavu.

3) Za zvláštní užívání se nepovažuje:

- nakládání a skládání materiálu a výrobků, nelze-li toto provést bez zvláštních nebo nepřekonatelných obtíží jinde, naložení a složení musí být provedeno co nejrychleji, přitom musí být zabezpečen přístup k uzávěrům vody, zařízení rozvodných závodů a spojů, apod.

- vylepování a umísťování plakátů, programů, volebních hesel, výzev a jiných tiskovin sloužících k propagaci určité akce nebo výrobku výhradně na místech a zařízeních k tomu určených

- umísťování sběrných nádob na komunální odpad nebo odpad podobný komunálnímu odpadu na místech k tomu určených.

4) Každý, komu bylo vydáno povolení zvláštního užívání veřejného prostranství, je vždy povinen:

- užívat veřejné prostranství pouze v souladu s povolením a podmínkami v něm stanovenými

- užívat veřejné prostranství tak, aby bylo co nejméně odnímáno svému účelu

- nepoškozovat veřejnou zeleň a veřejné prostranství, včetně zařízení na něm umístěných,

- zabezpečit přístup k požárním hydrantům, kanalizačním vpustím, uzávěrům vody a podobným zařízením


- všechny materiály skladovat v paletách, nádobách a kontejnerech, popř. je ohradit bedněním nebo zajistit jiným způsobem, aby nemohlo dojít ke znečištění životního prostředí. Pokud není možno materiál výše uvedeným způsobem zajistit, musí být stavební hmoty a jiný materiál přepraveny na místo bezprostředně před použitím a stavební suť a jiné odpady musí být odváženy průběžně

- zajistit bezpečnost uživatelů veřejného prostranství, a to zejména zábranami, můstky, oplocením, osvětlením, apod.

- po skončení účinnosti povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství uvést veřejné prostranství do původního stavu

- při provozování kiosků, stánků, prodejen a dalších provozoven zajistit pořádek a čistotu v blízkosti provozoven, a to v jejich bezprostřední blízkosti vždy až k bližší straně vozovky. Dále je povinen opatřit si dostatečný počet odpadkových nádob, pečovat o jejich řádný stav, pravidelné vyvážení a čistotu kolem nich.

Čl. 5
Udržování veřejného pořádku a čistoty, ochrana veřejných zařízení a veřejné zeleně

1) Ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň, je povinen zajistit na svůj náklad odstranění znečištění a to neprodleně. V případě, že ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň, znečištění neodstraní, učiní tak osoba uvedená v čl. 6 odst. 1 této obecně závazné vyhlášky. Tím nejsou dotčena práva o povinnosti těchto osob podle platných právních předpisů.

2) Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:

a) přemisťovat veřejná zařízení, umísťovat plakáty, různé značky a jiné předměty na stromy a rostliny a znehodnocovat plochy, které jsou předmětem ochrany dle této vyhlášky např. zakládáním kompostů a odkládáním jiných materiálů,

b) vjíždět na veřejnou zeleň, odstavovat na veřejné zeleni různé předměty a mechanizmy (např. přívěsné vozíky za osobní automobily) a upevňovat je ke stromům a keřům,

c) stanovat.

3) K zajištění udržování čistoty ulic a veřejných prostranství v obci se zakazuje:

a) vysypávání a převracení odpadkových košů, popelnic a kontejnerů,

b) vysypávání obsahu květinových kontejnerů a jiných nádob,

c) plivání nebo odhazování nedopalků cigaret, žvýkaček a jiných zbytků,

d) rozptylování reklamních a obdobných letáků a materiálů.

Čl. 6
Odpovědnost za čistotu v obci

1) Za čistotu veřejného prostranství a veřejných zařízení odpovídá obec, popř. osoba, která je k tomu smlouvou s obcí vázána.

2) Osoba uvedená v odst. 1) je povinna zejména:

- zabezpečit prostředky potřebné pro zajištění čistoty veřejného prostranství a veřejných zařízení

- soustavně dohlížet na udržování čistoty veřejného prostranství a veřejných zařízení

- zajišťovat pravidelnou údržbu veřejné zeleně

- opatřit dostatečný počet košů na odpadky pro veřejná prostranství a veřejná zařízení, vhodně je rozmisťovat a dbát o jejich pravidelné vyprazdňování a údržbu

- čištění veřejných prostranství a veřejných zařízení zajišťovat tak, aby jejich uživatelé byli co nejméně obtěžováni.

3) Podnikatelé a právnické osoby jsou povinni zajišťovat čistotu v okolí svých provozoven a zařízení.

Čl. 7
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních a sportovních podniků

Veřejnosti přístupné taneční zábavy, diskotéky a jiné kulturní a sportovní podniky (dále jen „akce“) lze provozovat na veřejném prostranství obce za následujících podmínek:

a) Organizátor či pořadatel akce oznámí konání akce Obecnímu úřadu Kochánky, a to nejpozději 7 dnů před jejím konáním.

V oznámení musí být uvedeno:

- jméno, příjmení a bydliště, název či sídlo organizátora akce a osoby oprávněné jednat jeho jménem,

- jméno, příjmení a bydliště, název či sídlo pořadatele akce,

- druh akce, den a místo jejího konání,

- dobu zahájení a ukončení akce,

- předpokládaný počet účastníků akce,

- opatření, která organizátor a pořadatel akce provede, aby akce nenarušila veřejný pořádek, zjm. potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci akce určí a způsob jejich označení,

- způsob zajištění zneškodnění a likvidace odpadů vzniklých v průběhu akce,

- způsob zajištění zdravotních a hygienických potřeb účastníků akce,

- souhlas vlastníka, případně uživatele nemovitosti, na níž se má akce konat.

b) Pořadatel akce je povinen zajistit dostatečný počet způsobilých a náležitě poučených osob k zabezpečení jejího pokojného průběhu a ukončení (pořadatelská služba) a zabezpečit plnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů.

Čl. 8
Společná a závěrečná ustanovení

1) Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob stanovené zvláštními právními předpisy, jež mají v případě, že je vyhláška stanovuje a vymezuje duplicitním způsobem, přednost.

2) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako přestupek, nepůjde-li o jednání naplňující znaky přestupku podle zvláštních předpisů, jiného správního deliktu nebo trestného činu.

3) Kontrolu dodržování práv a povinností vyplývajících z této vyhlášky provádí obecní úřad a určení zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.

4) Touto vyhláškou se ruší obecně závazné vyhlášky obce Kochánky:

- č. 1/98 o místních poplatcích (o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj), ze dne 15. 5. 1998

- č. 1/2001 o čistotě obce a užívání veřejných prostranství, ze dne 7. 3. 2001

- č. 1/2003 o způsobu likvidace odpadních vod, ze dne 1. 12. 2003

- č. 2/2003 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností připojení na stavbu kanalizace, ze dne 3. 12. 2003.

5) Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího vyhlášení.


Krmenčík Milan
starosta
Mgr. Machová Alena
zástupkyně starosty

[1] ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů