Úřední hodiny
PO 08:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
ST 08:00 - 12:00, 13:30 - 17:30

Adresa
Obecní úřad
Kochánky 201
294 74 p. Předměřice nad Jizerou
tel.: +420 326 363 529
email: obec@kochanky.cz
datová schránka ID: h4tatnk

  Obec Kochánky

Obecně závazná vyhláška obce Kochánky

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v obci.
č. 4/2004

Zastupitelstvo obce Kochánky schválilo a vydává dne 6.12.2004 v souladu s ust. § 10 písm. a), c) a d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 24 odst. 2) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v obci Kochánky:

Čl. 1

V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochraně veřejného pořádku v obci Kochánky se stanovují dále uvedená pravidla, jejichž účelem je zajištění bezpečnosti osob, majetku, veřejného pořádku a čistoty na veřejných prostranstvích.

Čl. 2

Veřejným prostranstvím je náves, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, sloužící veřejnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Čl. 3
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

1) Na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce je možno vodit psy pouze na vodítku a s náhubkem.

2) V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně v obci se stanovuje chovatelům a vlastníkům psů povinnost zajistit, aby se psi volně nepohybovali na veřejném prostranství v zastavěných částech obce.

Čl. 4
Zvláštní opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu se zájmem na ochranu veřejné zeleně v obci, je pohyb drůbeže a jiného hospodářského zvířectva na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce.

2) V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně v obci se stanovuje chovatelům a vlastníkům drůbeže a jiného hospodářského zvířectva povinnost zajistit, aby drůbež nebo jiné hospodářské zvířectvo se nepohybovala na veřejném prostranství v zastavěných částech obce

Čl. 5
Některá opatření k zajištění čistoty veřejného prostranství

Chovatelé a vlastníci psů, drůbeže a jiného hospodářského zvířectva jsou povinni zajistit, aby pes, drůbež či jiné hospodářské zvířectvo neznečišťovalo veřejné prostranství, popř. zajistit odstranění znečištění.

Čl. 6

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se posuzuje jako přestupek, nejde-li o jiný správní delikt či trestný čin.

Čl. 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího zveřejnění.


Krmenčík Milan
starosta
Mgr. Machová Alena
zástupkyně starosty