Úřední hodiny
PO 08:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
ST 08:00 - 12:00, 13:30 - 17:30

Adresa
Obecní úřad
Kochánky 201
294 74 p. Předměřice nad Jizerou
tel.: +420 326 363 529
email: obec@kochanky.cz
datová schránka ID: h4tatnk

  Obec Kochánky

Nařízení obce Kochánky,

kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic
č. 4/2005

Zastupitelstvo obce Kochánky schválilo a vydává dne 5.12.2005 v souladu s ust. § 11 odst. 1) a § 102 odst. 2) písm. d) a odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 27 odst. 7) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic:

Čl. 1

Tímto nařízením se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti[1] místních komunikací a průjezdních úseků silnic, včetně chodníků[2] v zimním období[3].

Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo zimní období, postupuje se při odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací, průjezdních úseků silnic, včetně chodníků přiměřeně podle tohoto nařízení.

Čl. 2

1) Závady ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic, včetně chodníků, pokud vznikly náledím nebo sněhem, se odstraňují odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacími materiály. Sníh je nutné odstraňovat tak, aby nedošlo k jeho ušlapání provozem a přimrznutím k povrchu. Při odmetání a odhrnování sněhu se sníh odstraní bez zbytkové vrstvy až na povrh. Sníh z chodníků je zakázáno shrnovat do vozovky.

2) K posypu chodníků se používají pouze neprašné a ekologicky nezávadné materiály – písek, piliny, kamenná drť, atd.

3) K posypu místních komunikací a průjezdních úseků silnic, včetně chodníků je zakázáno používat inertních materiálů se zrny většími než 4 mm.

4) Závady ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úsecích silnic, včetně chodníků se odstraňují nejdříve na přístupech ke vchodům do objektů a v přístupech na přechody pro chodce.

Čl. 3

Závady ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic, včetně chodníků se odstraňují ve lhůtě do 4 hodin od jejich vzniku.

Čl. 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Krmenčík Milan
starosta
Mgr. Machová Alena
zástupkyně starosty

[1] ust. § 26 odst. 7) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

[2] ust. § 6 odst. 3) písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, ust. § 3 odst. 4) vyhlášky MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, a ust. § 12 odst. 4) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, ČSN 736110 projektování místních komunikací

[3] ust. § 41 odst. 4) vyhlášky MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění