Úřední hodiny
PO 08:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
ST 08:00 - 12:00, 13:30 - 17:30

Adresa
Obecní úřad
Kochánky 201
294 74 p. Předměřice nad Jizerou
tel.: +420 326 363 529
email: obec@kochanky.cz
datová schránka ID: h4tatnk

  Obec Kochánky

Obecně závazná vyhláška obce Kochánky

kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Kochánky č. 3/2001 o způsobu likvidace tuhého komunálního odpadu ze dne 7. 11. 2001,
č. 5/2004

Zastupitelstvo obce Kochánky schválilo a vydává dne 6.12.2004 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 17 odst. 2) a 3) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Obecně závazná vyhláška obce Kochánky č. 3/2001 o způsobu likvidace tuhého komunálního odpadu ze dne 7. 11. 2001 se mění takto:

Text čl. 5 se vypouští a nahrazuje se novým v tomto znění:

"Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se posuzuje jako přestupek, nejde-li o jiný správní delikt či trestný čin."

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího zveřejnění.


Krmenčík Milan
starosta
Mgr. Machová Alena
zástupkyně starosty