Úřední hodiny
PO 08:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
ST 08:00 - 12:00, 13:30 - 17:30

Adresa
Obecní úřad
Kochánky 201
294 74 p. Předměřice nad Jizerou
tel.: +420 326 363 529
email: obec@kochanky.cz
datová schránka ID: h4tatnk

  Obec Kochánky

Obecně závazná vyhláška obce Kochánky

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci
č. 6/2009

Zastupitelstvo obce Kochánky schvaluje a vydává dne 1. 9. 2009 v souladu s ust. § 10 písm. b), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci (dále též jen "vyhláška")

Čl. 1
Obecně závazná vyhláška obce Kochánky č. 3/2005 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci se mění takto:

Text Čl. 7 včetně nadpisu se vypouští a nahrazuje se novým v tomto znění:

Čl. 7
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních a sportovních podniků

 1. Veřejnosti přístupné taneční zábavy, diskotéky a jiné kulturní a sportovní podniky (dále jen „akce“) lze pořádat uvnitř stavby či budovy pouze v případě, že uvedené prostory jsou k tomuto účelu určeny rozhodnutím stavebního úřadu a to za podmínek stanovených kolaudačním rozhodnutím.
 2. Při pořádání akcí, konaných mimo stavby určené k tomu účelu kolaudačním rozhodnutím dle stavebního zákona, je pořadatel či organizátor povinen před jejím konáním oznámit svůj záměr obecnímu úřadu, a to nejpozději 7 dnů před konáním akce.
  V oznámení musí být uvedeno:
  • jméno, příjmení a bydliště, název či sídlo organizátora akce a osoby oprávněné jednat jeho jménem,
  • jméno, příjmení a bydliště, název či sídlo pořadatele akce,
  • druh akce, den a místo jejího konání,
  • dobu zahájení a ukončení akce,
  • předpokládaný počet účastníků akce
  • opatření, která organizátor a pořadatel akce provede, aby akce nenarušila veřejný pořádek, zjm. potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci akce určí a způsob jejich označení,
  • způsob zajištění zneškodnění a likvidace odpadů vzniklých v průběhu akce,
  • způsob zajištění zdravotních a hygienických potřeb účastníků akce,
  • souhlas vlastníka, případně uživatele nemovitosti, na níž se má akce konat
 3. Akce spojené s hudební produkcí živé nebo reprodukované hudby na volném prostranství na místech, která nejsou určena k jejich pořádání (např. kulturní pořady, taneční zábavy, diskotéky, technoparty) lze pořádat na území obce za následujících podmínek:
  1. akce lze pořádat mimo zastavěné části obce a to:
   - v pátek, sobotu a ve dnech, po kterých následuje den pracovního
   klidu, od 8.00 hodin do 24.00 hodin
   - v ostatní dny od 8.00 hodin do 22.00 hodin
   - vítání Nového roku z 31.12. na 1.1. násl. roku i po 24.00 hodině.
  2. organizátor či pořadatel akce je povinen splnit ohlašovací povinnost dle odst. 2. tohoto článku.
 4. Pořadatel akce je povinen zajistit dostatečný počet způsobilých a náležitě poučených osob k zabezpečení jejího pokojného průběhu a ukončení (pořadatelská služba) a zabezpečit plnění povinností vyplývající z příslušných právních předpisů.

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem jejího vyhlášení.


Krmenčík Milan
starosta
Ing. Marcela Sekerová
místostarostka